Περιγραφή​

Ο προβλήτας έχει διαστάσεις 365 x 60 μ. Η χρήση και η ωφέλιμη επιφάνεια του προβλήτα ανέρχεται στα 19.200 μ2, τμήμα της οποίας είχε παραχωρηθεί από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε σε εταιρείες για τη φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση αδρανών υλικών. Επίσης στην προέκταση του προβλήτα υφίστανται δύο ακόμη διακριτοί ωφέλιμοι χώροι, εκτάσεως ο μεν πρώτος 3.000 μ2, ο οποίος είχε παραχωρηθεί για εναπόθεση αδρανών υλικών και ο δε δεύτερος 12.000 μ2 (ημιτελής), προς αξιοποίηση με την κατασκευή λιμενικών έργων μικρής έκτασης.

Βυθομετρικός Χάρτης:
Εξυπηρέτηση:

Τοποθεσία:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο
Καιρικές Συνθήκες:

Υπολογισμός δικαιωμάτων ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία στην ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'

 
€ / ανά ημέρα
€ ανά ημέρα
Φωτογραφικό Υλικό:​