Δικαιώματα επί Ναυαγίων

Πλωτά ναυπηγήµατα κάθε κατηγορίας, που βυθίστηκαν ολοσχερώς ή µερικώς και παραµένουν ως ναυάγια στο βυθό της κατά νόµο θαλάσσιας περιοχής του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., βαρύνονται µε δικαιώµατα που υπολογίζονται σε Ευρώ ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας(GT) και ηµέρα ως εξής:

1 - 90 ηµέρες
0,016
/GT/ημέρα
91 - 180 ηµέρες
0,032
/GT/ημέρα
181 ηµέρες και άνω
0,064
/GT/ημέρα
  • μέχρι την ανέλκυση τους
1 - 90 ηµέρες
0,016
/GT/ημέρα
91 - 180 ηµέρες
0,032
/GT/ημέρα
181 ηµέρες και άνω
0,064
/GT/ημέρα
  • μέχρι την ανέλκυση τους

Τη φωτοσήµανση των ανωτέρω ναυαγίων επιµελείται η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δια της Υπηρεσίας Φάρων, καταλογίζοντας την εκάστοτε δαπάνη σε βάρος των υπόχρεων.

Εφόσον υποβληθεί αίτηση ανέλκυσης / διάλυσης του ναυαγίου, το ∆.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. µε απόφασή του καθορίζει τους όρους εκτέλεσης του έργου, προσδιορίζοντας συγχρόνως και εύλογο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωσή του έργου. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος παρέχεται έκπτωση 50%, στα αντίστοιχα δικαιώµατα της παραγράφου 9.1., που βαρύνουν το ναυάγιο.

Δικαιώματα επί Ναυαγίων

Ενδεικτικός πίνακας με τα επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία στον θαλάσσιο χώρο της Ελευσίνας, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.