Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας» σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α΄/27-6-2001).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2932/2001, από την απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του «Λιμενικού Ταμείου Ελευσίνας» που έγινε από την επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920.

Η επιτροπή αυτή συστάθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό με την υπ’ αριθμ. 3193/23-12-2003 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και με την από 24/3/2003 σχετική έκθεση της προσδιόρισε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δρχ. 305.107.550 ή € 895.400.

Ο προσδιορισμός του κεφαλαίου έγινε, όπως προαναφέραμε, με την απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του «Λιμενικού Ταμείου Ελευσίνας» όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την 1/9/2001, δηλαδή των παγίων στοιχείων, των απαιτήσεων, των χρηματικών διαθεσίμων και των υποχρεώσεων του, τα οποία στην συνέχεια απεικονίσθηκαν σε Ισολογισμό. Με την υπ’ αριθμ. 222/5-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2996/12-11-2012) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, κατά πλήρη κυριότητα της Μετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100/% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΛΕ ΑΕ, ονομαστικής αξίας 895.400 €.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

μη εκτελεστικό μέλος
ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Εκπρόσωπος μετόχου

μη εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκπρόσωπος ΟΦΕ

μη εκτελεστικό μέλος
ΦΙΡΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκπρόσωπος ΕΒΕΠ

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος ΟΜΥΛΕ

μη εκτελεστικό μέλος
Αρμοδιότητες ΟΛΕ Α.Ε. – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. είναι σύμφωνα με το Ν. 2932 ΦΕΚ Α’145/27-6-2001, ο «Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης» του λιμένα Ελευσίνας, με την έννοια του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α’285).

Το ιστορικό, βάσει του οποίου ορίζονται οι σημερινές αρμοδιότητες και η περιοχή δικαιοδοσίας του ΟΛΕ Α.Ε., έχει συνοπτικά ως εξής:

«Οι αναγκαίοι για την εκπλήρωση του σκοπού των Α.Ε. κανονισμοί εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (§ 10)

Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά αναγράφεται η επωνυμία του Λιμενικού Ταμείου που μετατρέπεται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου υπαγωγής, η Α.Ε. (§ 11)»

Επίσης ορίζεται το περιεχόμενο του κατασταστικού για κάθε Οργανισμό Λιμένα Α.Ε.(άρθρο 22), στο οποίο (με βάση το σκοπό) της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων (κτιρίων, γηπέδων και λιμενικών έργων που βρίσκονται εντός) της Ζώνης Λιμένα (Άρθρο 24) με Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομίας& Οικονομικών και του Οργανισμού Λιμένα.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ285 /τ.Α/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», καθορίζεται η θαλάσσια ζώνη λιμένα :

Τον Μάιο του 2003 υπογράφεται η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., σε εκτέλεση του ‘Αρθρου 24 του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145/27 Ιουνίου 2001) σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη χερσαία ζώνη λιμένα ως κοινόχρηστο δημόσιο πράγμα, ιδίως δε τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, του Ν.Δ. 444/1970, του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2881/2001, τις διατάξεις του Β.Δ 14/19-01-1939 (ΦΕΚ 24 Α' ), καθώς και τις διατάξεις του Ν.2575/1998.» με την οποία παραχωρείται στον ΟΛΕ Α.Ε., το αποκλειστικό δικαίωμα «χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Ελευσίνας. Το δικαίωμα αυτό εκτείνεται, μεταξύ άλλων (κεφάλαιο 2, §. 2.2):

Με την ΚΥΑ υπ' αρ. 8315.2/02/07/2.2.2007 «Κατάταξη Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 202), ο Λιμένας Ελευσίνας καθορίζεται ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος.

Με την υπ' αριθ. 1636/19-3-2010 (Α.Α.Π. 143/23-4-2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, «Επέκταση της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ελευσίνας και επαναπροσδιορισμός της γραμμής χάραξης ορίων», με την οποία εγκρίθηκαν οι αριθ. 12/123/13-5-2008 και 8/136/26-11-2008 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε., αποφασίστηκε η επέκταση της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ελευσίνας πέρα από την γραμμή των 500 μέτρων μέχρι να συναντήσει την ισοβαθή γραμμή των 30 μέτρων, έμπροσθεν των εξομοιούμενων χερσαίων ζωνών Ελευσίνας και Ασπροπύργου και τον επαναπροσδιορισμό της γραμμής χάραξης ορίων. Η θαλάσσια ζώνη αποτυπώνεται στον υδρογραφικό χάρτη 412/6 της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και συνοδεύει το ανωτέρω ΦΕΚ.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στην τοπογραφική αποτύπωση των τοπογράφων Γεωργίου Μπαρτζή και Δημητρίου Λεγάκη, όπου τοποθετείται το όριο-γραμμή της χερσάιας ζώνης του λιμένα καθώς και οι γραμμές της παραλίας και αιγιαλού σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΔ και ΚΥΑ καθώς και στα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης .

Με την Υπουργική Απόφαση 8216.04/04/4/12 ΦΕΚ Α’ αρ.184/27-9-2012 του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 01/18-7-2006 Απόφαση της 27ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, «Έγκριση Χρήσεων γης-όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητας ΟΛΕ Α.Ε.».

Με την ΚΥΑ υπ' αρ. 8315.2/02/07/2.2.2007 «Κατάταξη Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 202), ο Λιμένας Ελευσίνας καθορίζεται ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος.

Με την υπ’ αριθμ. 52738/7-5-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 237/8-5-2021) περί Τροποποίησης των ορίων της Χερσαίας Ζώνης (Χ.Ζ.Λ.) Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθ. 21 του ν. 2971/2001” έγινε η τροποποίηση και επανακαθορισμός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης (Χ.Ζ.Λ.) Ελευσίνας.

Με την υπ’ αριθμ. 3113.10-13/40918/8-6-2021 (ΦΕΚ Δ΄368/25-06-2021) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί “Προσδιορισμού των Ορίων της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.” προσδιορίστηκαν τα όρια της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. και

Καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση 8322.7/03/2011, της 26-4-2011 του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, με τον τίτλο «Τροποποίηση των ορίων της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ και των εξομοιωμένων με αυτήν χώρων» (ΦΕΚ ΑΑΠ΄ 111)