Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  α)Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

  β)Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

  γ)Τυχόν οποιοδήποτε έγγραφο που ενισχύει την αιτιολόγηση της έγκρισης της εισόδου (άδεια ναυτικού πράκτορα, Υπηρεσιακή Ταυτότητα Λεμβόύχου/ Τροφοδότη κ.λ.π.)

  α)Φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήματος, β)Φωτοτυπία άδεια οδήγησης

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, κλοπής, υπεξαίρεσης, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών και ότι έχω λάβει γνώση των απαιτήσεων του σχεδιασμού ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, των Κανονισμών Λιμένα του Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και της Τελωνειακής Νομοθεσίας και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τη συμμόρφωσή μου με αυτές. Δηλώνω ότι θα επιστρέψω άμεσα στον εργοδότη/ Υπηρεσία μου ή απευθείας στη Λιμενική Εγκατάσταση την Άδεια Εισόδου που θα μου χορηγηθεί, όταν πάψει να υφίσταται η σχετική εργασιακή ανάγκη εισόδου στη Λιμενική Εγκατάσταση.

  Δηλώνω ότι αναλαμβάνω υπεύθυνα τη φύλαξη και αποκλειστικά την προσωπική χρήση της Άδειας Εισόδου και ότι υποχρεούμαι να ενημερώσω άμεσα την Λιμενική Εγκατάσταση σε περίπτωση απώλειας της Άδειας Εισόδου.

  Τέλος δηλώνω ότι γνωρίζω ότι η Λιμενική Εγκατάσταση δύναται να στραφεί νομικά εναντίον μου για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί εξαιτίας της μη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων.

  α) ο αιτών εργάζεται νόμιμα στον φορέα που εκπροσωπώ και σε περίπτωση παύσης της ανάγκης εισόδου του στην Λιμενική Εγκατάσταση ή της εργασιακής του σχέσης θα σας το γνωστοποιήσω άμεσα

  β) μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει, κατά οιονδήποτε τρόπο, γνώση δυσμενούς στοιχείου που να επιβαρύνει τον αιτούντα και ιδίως ιστορικού του που να σχετίζεται με τα εγκλήματα που αναφέρονται στη Δήλωση του. Σε περίπτωση που θα λάβω τέτοια γνώση θα σας το γνωστοποιήσω άμεσα.

  γ) έλαβα γνώση ότι όταν ο αιτών κατά οιονδήποτε τρόπο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, των Κανονισμών Λιμένα του Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και της Τελωνειακής Νομοθεσίας , θα επιβάλλεται η αναστολή ή και η άρση της χορηγηθείσας άδειας εισόδου του στη Λιμενική Εγκατάσταση.

  -ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ /ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ/ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ

  -ΤΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

  ** ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

  ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΕ ΑΕ. Ανάκληση της ως άνω συγκαταθέσεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς τον ΟΛΕ ΑΕ.

  Ή κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf και επεξεργαστείτε την.