Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  α) Άδειες Χειριστών , ΕΜΗ. Φορτοεκφορτωτή , Πίνακας Προσωπικού επιχείρησης του αιτούντα

  β) Άδεια Κυκλοφορίας Μ.Ε , Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, Πιστοποιητικό Ελέγχου Μ.Ε (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ΄αριθμ. Οικ. 15085/593 (ΦΕΚ 1186 Β /2003) - ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ1 (Η υποκατηγορία Υ1 περιλαμβάνει γερανούς που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων)

  σε μέτρα

  σε μέτρα

  από

  έως

  Με την παρούσα σας δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλες τις κείμενες διατάξεις και Κανονισμούς των Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών, καθώς και τις αποφάσεις του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άρσης της παραχώρησης του χώρου για ελλιμενισμό μετακινώντας το σκάφος μετά παρέλευση 15/ρου, σε ιδιωτικό χερσαίο χώρο, παραχωρημένο από τον ΟΛΕ ΑΕ, έμπροσθεν του οποίου βρίσκεται θαλάσσιος χώρος, δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Υποχρέωση καταβολής τελών για όσο διάστημα παραμένει εκεί, είναι του ιδιοκτήτη, ή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτήσει. Επίσης παρέχω ανεπιφύλακτα βάση της παραγράφου 3 άρθρο 10 (ΦΕΚ 857 Τεύχος Β΄) Έγκριση Τιμολογίου Αριθμ. 22596/ΕΓ ΔΕΚΟ 1941) στη Διοίκηση την εντολή και την πληρεξουσιότητα όπως εν ονόματι των και για λογαριασμό των, αντιπροσωπεύει αυτούς ενώπιον πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή άλλων τρίτων προσώπων και όπως προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται (πρόσληψη πληρώματος, χρήση ρυμουλκών, κίνηση μηχανών του πλοίου κ.α. και οποιαδήποτε κύρια ή βοηθητική ενέργεια) για την αναγκαστική μεθόρμιση. Αποδέχομαι επίσης ότι ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές (πρόσκρουση, βύθιση, κλοπή, ολική ή μερική, κ.α.) οι οποίες πιθανόν να προκληθούν από το σκάφος σε τρίτους ενόσω είναι ελλιμενισμένο σε χώρο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

  Για την ανανέωσης της έγκρισης ελλιμενισμού του σκάφους μου υποχρεούμαι να καταθέσω στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. νέα αίτηση ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου απαιτείται η άμεση απομάκρυνσή του. Σε περίπτωση αποχώρησης του σκάφους μου υποχρεούμαι να ενημερώσω γραπτώς τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

  Προϋπόθεση έγκρισης ελλιμενισμού ή παροπλισμού σκάφους -πλοίου πέραν του εγγράφου εθνικότητας κρίνεται απαραίτητο η προσκόμιση του πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης και ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αυτού. Αποδέχομαι τον τύπου του σκάφους -πλοίου όπως αυτός προκύπτει από το έγγραφο αυτού.

  ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΕ ΑΕ. Ανάκληση της ως άνω συγκαταθέσεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς τον ΟΛΕ ΑΕ.

  Ή κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf και επεξεργαστείτε την.