Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  α) Άδειες Χειριστών , ΕΜΗ. Φορτοεκφορτωτή , Πίνακας Προσωπικού επιχείρησης του αιτούντα

  β) Άδεια Κυκλοφορίας Μ.Ε , Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, Πιστοποιητικό Ελέγχου Μ.Ε (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ΄αριθμ. Οικ. 15085/593 (ΦΕΚ 1186 Β /2003) - ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ1 (Η υποκατηγορία Υ1 περιλαμβάνει γερανούς που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων)

  Δηλώνουμε Υπεύθυνα με την παρούσα αίτηση ότι το/τα Μηχάνημα/τα Έργου που θα χρησιμοποιηθεί-ούν, διαθέτει/ουν όλα τα απαραίτητα έγραφα σύμφωνα με την Νομοθεσία (άδεια , πιστοποιητικό καταλληλότητας, ασφαλιστήριο κλπ) και οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν διαθέτουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις (Δίπλωμα Χειριστή, Ε.ΜΗ. Φορτοεκφορτωτή αναγγελία Βοηθ. Χειριστή), είναι ασφαλισμένοι στον αρμόδιο φορέα της εργασίας που αναλαμβάνουν και είναι εφοδιασμένοι από τον εργοδότη των, με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας που προβλέπονται σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.ΑΥ) που εκπονήθηκε από τον αιτούντα για το έργο. Οι Εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα ασφάλειας και υγείας για εκτέλεση εργασιών σε Λιμένες και υποχρεούνται να τηρούν τα εκάστοτε μέτρα έναντι Κορωνοϊού.

  ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΕ ΑΕ. Ανάκληση της ως άνω συγκαταθέσεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς τον ΟΛΕ ΑΕ.

  Ή κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf και επεξεργαστείτε την.