Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

  σε μέτρα

  σε μέτρα

  σε μέτρα

  από

  έως

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Με την παρούσα ζητώ τον παροπλισμό του ως άνω περιγραφόμενου σκάφους, για την αιτουμένη χρονική περίοδο. Δηλώνω ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή και έλαβα πλήρη γνώση του περιεχομένου του παρόντος καθώς και των λοιπών όρων της σύμβασης που επισυνάπτονται στην παρούσα όπως και κάθε άλλου εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνεται ή αναφέρεται σε αυτό και /ή στους επισυναπτόμενους όρους της σύμβασης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως το περιεχόμενό τους.

  ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΕ ΑΕ. Ανάκληση της ως άνω συγκαταθέσεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς τον ΟΛΕ ΑΕ.

  Ή κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf και επεξεργαστείτε την.