Ζυγιστικά Δικαιώματα

Κάθε όχημα που χρησιμοποιεί τη γεφυροπλάστιγγα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για τη ζύγιση του φορτίου του ή για έλεγχο βάρους από το Λιμεναρχείο ή άλλη Δημόσια Αρχή υποχρεούται στη καταβολή δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας. Η ζύγιση και η καταβολή του σχετικού δικαιώματος, για τα διακινούμενα από την περιοχή του λιμένος εμπορεύματα των οποίων τα τέλη διακίνησης ή αποθήκευσης υπολογίζονται με βάση το βάρος τους είναι υποχρεωτική. Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε.μπορεί να ζητήσει τη ζύγιση οποιουδήποτε φορτίου ή αυτοκινήτου, με την καταβολή του σχετικού τέλους, στα πλαίσια της παρακολούθησης των διακινούμενων από το λιμάνι εμπορευμάτων ή της επαλήθευσης των δηλούμενων στοιχείων.

Για ζύγιση οχημάτων, φορτίων κλπ. σε γεφυροπλάστιγγα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., καταβάλονται τα ακόλουθα δικαιώματα.​

1. Φορτηγά οχήματα μικτού βάρους έως 10 τόνους, 2,50 ευρώ ανά ζύγιση.

2. Φορτηγά οχήματα μικτού βάρους από 10 έως 20 τόνους, 3,50 ευρώ ανά ζύγιση.

3. Φορτηγά οχήματα μικτού βάρους από 20 έως 30 τόνους , 4,50 ευρώ ανά ζύγιση.

4. Φορτηγά οχήματα μικτού βάρους άνω των 30 τόνων, 5,50 ευρώ ανά ζύγιση.

Η ζύγιση απόβαρου χρεώνεται με έκπτωση 50% στις παραπάνω τιμές.