ΑΡΘΡΟ 18 -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Ν. 4256/2014

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ

1

Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι πέντε(5) μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,024 Ευρώ.

2

Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των πέντε(5) μέτρων, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,048 Ευρώ.

3

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,13 Ευρώ.

4

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, από 7,01 μέτρα έως 10 μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,40 Ευρώ.

5

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, από 10,01 μέτρα έως 15 μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,50 Ευρώ.

6

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, από 15,01 μέτρα και άνω, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,60 Ευρώ.

7

Μικρά σκάφη του Ν 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ολικού μήκους έως 7 μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,072 Ευρώ.

8

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,084 Ευρώ.

9

Επαγγελματικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,084 Ευρώ.

10

Ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,036 Ευρώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)

1

Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι πέντε(5) μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,030 Ευρώ.

2

Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των πέντε(5) μέτρων, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,060 Ευρώ.

3

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,16 Ευρώ.

4

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, από 7,01 μέτρα έως 10 μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,50 Ευρώ.

5

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, από 10,01 μέτρα έως 15 μέτρα,ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,65 Ευρώ.

6

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, από 15,01 μέτρα και άνω, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,75 Ευρώ.

7

Μικρά σκάφη του Ν 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ολικού μήκους έως 7 μέτρα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,09 Ευρώ.

8

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,105 Ευρώ.

9

Επαγγελματικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,105 Ευρώ.

10

Ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανά μέτρο μήκους και ημέρα 0,045 Ευρώ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στα τέλη των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:

20% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο.

30% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος.

Ναυταθλητικά σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής ή μικρά σκάφη, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες απαλλάσσονται των τελών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Παραδοσιακά πλοία του Ν.4256/2014, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν μουσειακοί χώροι ή για οποιοδήποτε κοινωφελή σκοπό με ελεύθερη πρόσβαση, απαλλάσσονται των τελών των παραγράφων 1και 2 του παρόντος άρθρου.

Οι χρήστες του λιμένα δηλώνουν εγγράφως, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., την πρόθεσή τους για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό ( προσόρμιση και πρυμνοδέτηση ή παραβολή/πλεύριση ) των σκαφών τους και σε πιο χώρο, και υποχρεούνται να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., η υδροδότηση διενεργείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό.

Για την παροχή πόσιµου νερού, από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., στα πλοία και κάθε τύπου πλωτά ναυπηγήµατα, καθώς και σε εγκαταστάσεις της ξηράς, τα ανά κυβικό µέτρο δικαιώµατα καθορίζονται ως παρακάτω:

1

Σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα

2

Από υδροστόμια, κρουνούς του δικτύου του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., 4,00 Ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

3

Σε περίπτωση παράνοµης υδροδότησης πλοίων, από το δίκτυο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., επιβάλλεται πρόστιμο € 1.000,00, πριν τον απόπλου του πλοίου, στον πλοίαρχο ή τους πλοιοκτήτες ή τους ναυτικούς πράκτορες, ευθυνόµενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

4

Πλοία που πλευρίζουν προκειµένου να υδροδοτηθούν (από υδροστόµια) υποχρεούνται να αποµακρύνονται άµεσα µε το πέρας της υδροδότησης, διαφορετικά καταβάλουν τα προβλεπόµενα δικαιώµατα αυθαίρετης παραβολής.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

Οι ανωτέρω επιβαλλόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες υδροδότησης και συντήρησης του υδραυλικού δικτύου και επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

Παράταση οφειλής από τη χρήση μόνιμης παροχής υδροδότησης για περισσότερο των τριών μηνών, επιφέρει τη μονομερή διακοπή της παροχής, την απώλεια του δικαιώματος υδροδότησης και τη διεκδίκηση των οφειλών από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

1

Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σε όλους τους ενδιαφερόμενους, στη χερσαία και τη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του, επιβάλλεται χρέωση 0,35 Ευρώ/Kwh, με βάση τις μηνιαίες καταγραφές των ενδιάμεσων μετρητών.

2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

3

Σε περίπτωση παράνοµης ρευματοδότησης εγκαταστάσεως, από το δίκτυο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., επιβάλλεται πρόστιμο € 500,00.

4

Όταν η παροχή ρευματοδότησης είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και απαιτείται η κατασκευή τεχνικού έργου, ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το αντίστοιχο κόστος σύμφωνα με κοστολόγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε..

5

Οι ανωτέρω επιβαλόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες ρευματοδότησης και συντήρησης του ηλεκτρολογικού δικτύου και επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

6

Παράταση οφειλής από τη χρήση μόνιμης παροχής ρευματοδότησης για περισσότερο των τριών μηνών, επιφέρει τη μονομερή διακοπή της παροχής, την απώλεια του δικαιώματος ρευματοδότησης και τη διεκδίκηση των οφειλών από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 39 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Για την Ανέλκυση και/ή την καθέλκυση σκαφών με μηχανήματα και ναυπηγική κλίνη του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., εισπράττονται τα ακόλουθα δικαιώματα σε Ευρώ ανά εργασία:

1

Για Ανέλκυση και Καθέλκυση σκάφους μήκους έως 7 μέτρα ευρώ 165,00

2

Για Ανέλκυση και Καθέλκυση σκάφους μήκους από 7 έως 11 μέτρα ευρώ 275,00

3

Για Ανέλκυση και Καθέλκυση σκάφους μήκους από 11 έως 15 μέτρα ευρώ 350,00

4

Για Ανέλκυση και Καθέλκυση σκάφους μήκους άνω των 15 μέτρων ευρώ 1200,00

5

Για Ανέλκυση ή Καθέλκυση σαν μεμονωμένη κίνηση 50% των παραπάνω τιμών για κάθε κατηγορία.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 έως 15.00 (κανονική εργασία).

Για παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός των συγκεκριμένων ωρών και ημερών, ισχύουν οι προσαυξήσεις του Άρθρου 40.

ΑΡΘΡΟ 40 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΩΝ ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την έκτακτη (υπερωριακή) εργασία του άρθρου 7 εισπράττονται δικαιώµατα, όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1

Από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά την 15.00 και έως την 22.00, ποσοστό προσαύξησης 25%.

2

Από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά την 22.00, ποσοστό προσαύξησης 50%.

3

Το Σάββατο από 08.00 έως 15.00, ποσοστό προσαύξησης 25%

4

Το Σάββατο από 15.00 έως 22.00, ποσοστό προσαύξησης 75%

5

Το Σάββατο μετά την 22.00, ποσοστό προσαύξησης 100%

6

Τις Κυριακές, Αργίες και Εξαιρέσιμες ημέρες, ποσοστό προσαύξησης 100%

7

Σε περίπτωση απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. σε εργασίες για τις οποίες δεν εισπράττονται δικαιώµατα έκτακτης εργασίας, χρεώνεται το ποσό των 25,00 Ευρώ για κάθε ώρα και υπάλληλο.